دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو جوجه با استخوان

– ۴۸۰ گرم گوشت مرغ با استخوان

قیمت  : ۵۰۰۰۰۰ ریال
چلوجوجه بااستخوان