دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو بختیاری

– ۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی و مرغ

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ریال
چلوبختیاری