دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو فیله

– ۳۰۰ گرم گوشت گوسفندی

قیمت : ۱۲۰۰۰۰۰ریال
OLYMPUS DIGITAL CAMERA