دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو ماهیچه

– حدود ۵۵۰ گرم گوشت گوسفندی – با دور چین

قیمت  : ۱۲۰۰۰۰۰ریال
چلوماهیچه