دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو کباب لقمه

دو سیخ به وزن ۳۰۰ گرم گوشت مخلوط

قیمت : ۶۰۰۰۰۰ ریال
چلوکباب لقمه