دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو کوبیده

دو سیخ به وزن ۲۰۰ گرم گوشت مخلوط

قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال
چلوکباب لقمه