دیزی سید و پسران جاغرق

فضایی آرام و دلنشین

دیزی سید و پسران جاغرق

دیزی سید و پسران جاغرق

میزبان شما خواهیم بود

دیزی سید و پسران جاغرق

چلو جوجه بی استخوان

– ۳۰۰ گرم گوشت مرغ بدون استخوان

چلو جوجه بی استخوان : ۵۰۰۰۰۰ ریال
چلوجوجه بی استخوان